Personuppgift definition
Med personuppgifter avses alla slags information som direkt eller indirekt kan identifiera en i livet
fysisk person.
 
Allmänna bestämmelse om personuppgifter
WEXA IN West AB behandlar alltid personuppgifter enligt gällande personlagstiftning, med
respekt för den personliga integriteten.
 
Insamling av personuppgifter och ändamål
Vid besök av Webplatsen www.wexa.se samlas inga personuppgifter in.
I samband med uppdrag, utbildningar etc. samlas personuppgifter in till personer som berörs i
den omfattningen att uppdragen/tjänsten ska kunna genomföras på bästa sätt.
I samband med kontakt med leverantörer samlas personuppgifter in i den omfattning som krävs
för att säkra att leverans kan fullföljas.
För anställda och vid rekrytering samlas personuppgifter in i syfte att kunna hantera löner,
anställningsavtal och kontakt med myndigheter.
WEXA In West AB behandlar inte personuppgifter för ändamål som är oförenliga med det
ursprungliga ändamålet.
 
Samtycke
WEXA IN West AB strävar efter att personuppgifter behandlas med den berörda personens
samtycke. Återkallas ett samtycke kommer personens uppgifter att raderas.
Det kan dock vara så att trots återkallat samtycke kan viss behandling vara nödvändigt för att
följa gällande lag och/eller avtal.
 
Överlämnande av personuppgifter.
WEXA In West AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, såvida de inte är till entreprenör
eller annan konsult i syfte at dessa ska kunna utföra av personen beställd tjänst eller liknande.
 
Säkerhet
WEXA IN West AB vidtar rimliga åtgärder för att skydda personuppgifter som behandlas så inte
uppgifterna går förlorade, förstörs, manipuleras eller blir tillgängliga för obehöriga.
 
Gallring
WEXA IN West AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt för att kunna uppfylla
beställda tjänster och övriga krav i lag och avtal.
 
Rätt att få information och rättelse

Var och en det berör har rätt att få uppgifter om i vilken utsträckning uppgifter om den egna
personen behandlas av WEXA IN West AB, var de har inhämtats och för vilket ändamål
behandlingen sker.
 
Var och en äger rätten att få uppgifterna raderade, rättade eller blockerade om de är felaktiga
eller behandlas i strid med gällande lagar.
 
Ändring av personuppgiftshantering
I de fall det sker förändring i hur WEXA IN West AB hanterar personuppgifter kommer detta att
meddelas på www.wexa.se
 
Kontakt gällande personuppgifter
Kontakt gällande personuppgiftsbehandling är Ola Westerlund, ola@wexa.se
 
Vid missnöje med hur vi hanterar personuppgifter kan ni anmäla detta till Datainspektionen.
www.datainspektionen.se